Avís legalEl titular d'aquest lloc web es Olesa Veterinària S.L., amb CIF. B65024325, amb domicili al carrer Torras i Bages, 4 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona. L'accés al Site es gratuït. Tot el contingut es propietat intel·lectual de Olesa Veterinària S.L.. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.


1. Ús i tractament de dades de caràcter personal Olesa Veterinària S.L. l'informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través del website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades en els fitxers titularitat deOlesa Veterinària S.L , les dades consten a l'encapçalament. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de Olesa Veterinària S.L , a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de Olesa Veterinària S.L . Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Olesa Veterinària S.L pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti. El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça de Olesa Veterinària S.L o mitjançant el correu electrònic veterinaria@olesaveterinaria.com . Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a Olesa Veterinària S.L podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de Olesa Veterinària S.L . Atès el caràcter confidencial de la informació, Vostè podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Olesa Veterinària S.L a l'adreça indicada a l'inici o a l'adreça de correu electrònic veterinaria@olesaveterinaria.com .

3. Mesures de seguretat Olesa Veterinària S.L l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que Olesa Veterinària S.L no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari.

4. Menors d'edat En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. Olesa Veterinària S.L sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor. Olesa Veterinària S.L no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer Olesa Veterinària S.L aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

5. Modificació de la política de privacitat Olesa Veterinària S.L es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.

6. Legislació aplicable Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.